Polski
banner1

Warunki sprzedaży

Dane techniczne

Gwarancja

Ogólne warunki gwarancji:

Firma FASADA z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 173, zwana dalej Producentem, gwarantuje Nabywcy stolarki okiennej i drzwiowej z PCV i aluminium oraz innych akcesoriów i wyposażenia dodatkowego, których dotyczy karta gwarancyjna, co następuje:

 • Producent gwarantuje wysoką jakość i sprawne działanie wyrobów, na które wydana jest gwarancja.
 • Producent udziela gwarancji w okresie:
  • 5 lat na okna i drzwi z PCV i aluminium,
  • 1 roku na rolety oraz wszelkie akcesoria dodatkowe (samozamykacze, parapety, dodatkowe zamki, panele wypełnieniowe, pochwyty, itp.)
 • Okres gwarancji biegnie od daty sprzedaży uwidocznionej na fakturze sprzedaży wystawionej przed Producenta / Sprzedawcę.
 • Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być wykonywane przez Nabywcę po uiszczeniu wszystkich należności na rzecz Producenta / Sprzedawcy.
 • Gwarancja obejmuje:
  • wady ukryte, materiałowe i wykonawcze, które nie mogły być dostrzeżone przy zakupie,
  • właściwe i trwałe połączenia wszystkich elementów wyrobów i ich niezawodne funkcjonowanie,
  • ozklejenie się szyb zespolonych i przedostanie się do środka powietrza lub wilgoci.
 • Gwarancja nie obejmuje:
  • wad i uszkodzeń ujawnionych przy zakupie,
  • uszkodzeń w rodzaju pęknięć i zarysowań wyrobów, w tym szyb, powstałych po ich odbiorze,
  • wad i uszkodzeń związanych z niewłaściwym montażem, transportem, składowaniem i eksploatacją,
  • przemarzania, wyroszenia i skutków tych zjawisk związanych z niewłaściwymi warunkami klimatycznymi wewnątrz pomieszczenia, w którym zamontowane zostały wyroby,
  • uszkodzeń spowodowanych stosowaniem środków czyszczących, które wpływają szkodliwie na powłokę profili z PCV i aluminium, okuć, szyb i uszczelek powodując ich zarysowania lub wżery,
  • wyrobów, w których dokonano przeróbek bez zgodny Producenta,
  • wad, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu i nie maja wpływu na wartość użytkową wyrobu (np. zarysowania ościeżnic).
 • Producent / Sprzedawca nie odpowiada za prawidłowość pomiarów dokonanych przez Nabywcę.
 • W przypadku wystąpienia uszkodzenia wyrobów, Nabywca powinien niezwłocznie poinformować o tym Producenta / Sprzedawcę.
 • Producent jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od jej otrzymania.
 • W przypadku uznania reklamacji, Producent wykona zobowiązanie wynikające w jeden z następujących sposobów:
  • usunięcie wad fizycznych (naprawa),
  • wymiana wyrobu na wolny od wad,
  albo, za zgodą Nabywcy:
  • obniży cenę w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad,
  • przyjmie odstąpienie przez Nabywcę od umowy i zwróci cenę.
 • Producent zapewnia 14 dniowy termin naprawy gwarancyjnej wyrobów. W przypadku gdy zachodzi konieczność dokonania skomplikowanej naprawy, Producent zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu naprawy. W przypadku, gdy terminowe usunięcie wady jest niemożliwe z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, Producent wykona zobowiązanie reklamacyjne po ustaniu warunków uniemożliwiających usunięcie wady w sposób zgodny z wymogami technologicznymi.
 • Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne będzie nieuzasadnione (np. usterki nie zostaną uznane za objęte gwarancją), Producent / Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami delegacji służbowej ekipy serwisowej dokonującej oględzin.
 • W ramach zamówień eksportowych producent w przypadku uznanej reklamacji zobowiązuje się jedynie do dostarczenia części zamiennych. Koszty związane z wymianą dostarczonych części ponosi klient

KARTĘ GWARANCYJNĄ DLA PRODUKTÓW DREWNIANYCH MOŻNA POBRAĆ: TUTAJ

POSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ ZINSTRUKCJĄ MAGAZYNOWANIA I MONTAŻU DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I NAŚWIETLI: TUTAJ

Materiały najwyższej jakości: DREWNO, ALUMINIUM, PCV. Najnowsza technologia oraz wzornictwo.

Gwarancja jakości